5 BƯỚC MASSAGE DA MẶT TẠI NHÀ

0
8

𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐨̣̂𝐧 𝐛𝐞̂̀ 𝐭𝐮̛̀ 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠, 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 đ𝐚𝐧𝐠 đ𝐞̀ 𝐧𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐥𝐞̂𝐧 𝐯𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲, 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐪𝐮𝐲̃ 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐢́𝐭 𝐨̉𝐢 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐡𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐞̂́ 𝐝𝐚̂̀𝐧 đ𝐢. 𝐋𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚̣𝐢, 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐚̂𝐧 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐦𝐨̣𝐢 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜, 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐮 𝐱𝐞̂́𝐩 𝐦𝐨̣̂𝐭 “𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̂́𝐧𝐠” 𝐜𝐡𝐨 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐦𝐢̀𝐧𝐡. 𝐕𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐥𝐚̀ 𝐥𝐚̃𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́ 𝐤𝐡𝐢 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐧𝐮𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐚̆𝐦 𝐬𝐨́𝐜 𝐥𝐚̀𝐧 𝐝𝐚 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡. 𝐍𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐡𝐚̆𝐦 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐝𝐚 ,đ𝐚̆́𝐩 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐧𝐚̣ 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐥𝐚̀ 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐥𝐚̀𝐧 𝐝𝐚 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢 𝐭𝐫𝐞̉, 𝐜𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̀𝐧 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠

𝐓𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐨̂ 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐝𝐮𝐲 𝐭𝐫𝐢̀ 𝐯𝐞̉ 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐱𝐮𝐚̂𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢 𝐭𝐫𝐞̉. 𝐁𝐚̣𝐧 𝐜𝐨́ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠: 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐬𝐚𝐢 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐮𝐲 𝐡𝐚̣𝐢, 𝐛𝐨̛̉𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐫𝐚 𝐧𝐡𝐚̆𝐧, 𝐜𝐡𝐮̀𝐧𝐠 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐨̀𝐧 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐜𝐨̛ 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐛𝐢̣ 𝐧𝐡𝐚̃𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐚̉𝐲 𝐱𝐞̣̂, 𝐭𝐫𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐠𝐢𝐚̀ đ𝐢 𝐯𝐚̀𝐢 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢. Đ𝐞̂̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐚̂́𝐩 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 “𝐬𝐚𝐢 𝐥𝐚̂̀𝐦” 𝐧𝐠𝐮𝐲 𝐡𝐚̣𝐢 𝐧𝐚̀𝐲, 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝟓 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐝𝐚 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭

Source: https://www.youtube.com/watch?v=0F0cZZyT7sI

Trang tin: sunnyhotelhanoi.com

Chuyên mục:https://www.sunnyhotelhanoi.com/category/massage