Cách cơ bản mát xa mặt

0
30

Vỗ vào mặt và ấn xoay theo hướng lên

Source: https://www.youtube.com/watch?v=3ALHxk4S_0k

Trang tin: sunnyhotelhanoi.com

Chuyên mục:https://www.sunnyhotelhanoi.com/category/massage